Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Vízivándortábor - program pályázatain résztvevők részére

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), mint a www.vizivandor.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Vízivándortábor - program pályázatain résztvevőket a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő
Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) (székhely: 1134 Budapest, Latorca u. 2., e-mail: info@vizivandor.hu)

2. A kezelt adatok köre
A Vízivándortábor - program pályázatain részt venni kívánó felhasználóknak a pályázati részvétel érdekében a www.vizivandor.hu honlapon személyes adataik megadásával regisztrálniuk kell. Adataik megadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak, hogy az MKKSZ személyes adataikat az MKKSZ pályázati eljárása és lebonyolítása folyamán kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja
Az MKKSZ kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy a Vízivándortábor-program pályázatain részt vehessen, a pályázatokon támogatásban részesülhessen. Adatkezelő az adatokat a 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a számára megállapított feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázati eljárás lezárásáig, nyertes pályázat esetén a pályázati jogosultság vizsgálata érdekében a pályázat lebonyolítását követő 5 évig irattárában vagy elektronikus adathordozón megőrzi. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése a pályázat lebonyolítását követő év utolsó napjáig, egyéb (nem nyertes pályázat) esetben az adatkezelés időtartama a pályázati eljárás lezárásáig tart.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Vízivándortábor – program adatkezelői férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a Vízivándortábor - program informatikai rendszerében kerül sor. Az adatkezelő a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatokat, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adatokat (különleges adatok) a pályázati eljárással, illetve a Vízivándortábor-program lebonyolításával kapcsolatban kezeli. Az adatkezelő által a személyes és különleges adatok a pályázati eljárás, valamint a Vízivándortábor-program igazolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző szervek, úgymint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Államkincstár felé továbbításra kerülnek.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A pályázatokon nem nyert regisztrált felhasználók személyes adatait adatkezelő a pályázati eljárás lezárását követő legrövidebb határidőn belül törli. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.